ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


            สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนและการดำเนินการบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดทางการลงทุน โดยอยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

ปีพุทธศักราช 2549

            เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในชื่อของสาขาวิชาการจัดการอาคาร

ปีพุทธศักราช 2554
            เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช 2554 และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  และดำเนินการบริหารหลักสูตรมาจนถึงปัจจุบัน

สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ?
            Facility Management (FM) หรืองานบริหารทรัพยากรอาคาร คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”  “Art of managing resources related to build environment, its users and activities effectively and efficiently.” FM Works

           ทั้งนี้ ขอบข่ายงานประกอบไปด้วย 5 หมวดงาน ดังนี้

           

 
         From Let's Talk about Basics of Facility Management ,Vermaa (2015)


การเรียนการสอน ?
          คือการนำพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม ในเรื่องโครงสร้าง  การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ในด้านการจัดตกแต่ง รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับอาคาร การบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานในการควบคุมทำงานในทุกด้านและเป็นตัวแทนประสานให้ วิศวกรและสถาปนิกให้เข้าใจถึงความต้องการของเจ้าของโครงการในก่อสร้าง  นกจากนี้ยังใช้ในการเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบงานที่เกี่ยวกับอาคารตั้งแต่การก่อสร้าง จนถึงการดูแลรักษาอาคาร ที่อยู่ในความดูแลของเรา รวมไว้ในการเรียนการสอน ของสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร