คณะกรรมการประจำสาขาวิชาคณะกรรมการประจำสาขาวิชา


คณะกรรมการประจำสาขาวิชา
1. อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี            ประธานกรรมการ
2. อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา         กรรมการ
3. อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์                  กรรมการ
4. อาจารย์ชุติพงค์  เนียมทอง                 กรรมการ
5. อาจาย์ ดร.ธงชัย  ทองมา                   กรรมการ


คณะกรรมการประจำหลักสูตร
 
1. อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี           ประธานกรรมการ
2. อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา        กรรมการ
3. อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์                 กรรมการ
4. อาจารย์ชุติพงค์  เนียมทอง                กรรมการ
5. อาจาย์ ดร.ธงชัย  ทองมา                  กรรมการ
6. อาจารย์ปิติ  อนนตพันธ์                    กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)